[COMMITTED] szl_PL locale: Spelling corrections (bug 24652).

Message ID 1292016825.612558.1561367036727@poczta.nazwa.pl
State New
Headers show
Series
 • [COMMITTED] szl_PL locale: Spelling corrections (bug 24652).
Related show

Commit Message

Rafal Luzynski June 24, 2019, 9:03 a.m.
From: Grzegorz Kulik <gregorykkulik@gmail.com>

Date: Tue, 18 Jun 2019 18:41:19 +0200
Subject: [PATCH] szl_PL locale: Spelling corrections (bug 24652).

This commit also provides the correct month names in both nominative
and genitive case for Silesian language, as required by the fix for
the bug 10871.

	[BZ #24652]
	* localedata/locales/szl_PL (abday): Spelling corrections.
	(day): Likewise.
	(abmon): Likewise.
	(mon): Rename to...
	(alt_mon): This, then apply spelling corrections.
	(mon): New entry, month names in the genitive case.
---
 ChangeLog         | 10 ++++++++++
 localedata/locales/szl_PL | 42 +++++++++++++++++++++++++--------------
 2 files changed, 37 insertions(+), 15 deletions(-)

-- 
2.21.0

Patch

diff --git a/ChangeLog b/ChangeLog
index deee7703b7..a3348ea227 100644
--- a/ChangeLog
+++ b/ChangeLog
@@ -1,3 +1,13 @@ 
+2019-06-24 Grzegorz Kulik <gregorykkulik@gmail.com>
+
+	[BZ #24652]
+	* localedata/locales/szl_PL (abday): Spelling corrections.
+	(day): Likewise.
+	(abmon): Likewise.
+	(mon): Rename to...
+	(alt_mon): This, then apply spelling corrections.
+	(mon): New entry, month names in the genitive case.
+
 2019-06-21 Rafal Luzynski <digitalfreak@lingonborough.com>
 
 	[BZ #23831]
diff --git a/localedata/locales/szl_PL b/localedata/locales/szl_PL
index 8d5de2112e..590b70cb6f 100644
--- a/localedata/locales/szl_PL
+++ b/localedata/locales/szl_PL
@@ -132,34 +132,46 @@ END LC_NUMERIC
 
 LC_TIME
 abday  "niy";"py<U0144>";/
-    "wt<U014F>";"str";/
-    "szt";"pj<U014D>";/
+    "wto";"str";/
+    "szt";"pi<U014D>";/
     "sob"
 day   "niydziela";/
-    "py<U0144>dzi<U014F>ek";/
-    "wt<U014F>rek";/
-    "strz<U014F>da";/
+    "py<U0144>dziaƂek";/
+    "wtorek";/
+    "strzoda";/
     "sztwortek";/
-    "pj<U014D>ntek";/
-    "sob<U014F>ta"
+    "pi<U014D>ntek";/
+    "sobota"
 abmon  "sty";"lut";/
-    "mer";"kwj";/
+    "mar";"kwi";/
     "moj";"czy";/
-    "lip";"siy";/
+    "lip";"sie";/
     "wrz";"pa<U017A>";/
     "lis";"gru"
-mon   "styczy<U0144>";/
+alt_mon "styczy<U0144>";/
     "luty";/
-    "merc";/
-    "kwjeciy<U0144>";/
+    "marzec";/
+    "kwieciy<U0144>";/
     "moj";/
-    "czyrwjy<U0144>";/
-    "lipjy<U0144>";/
-    "siyrpjy<U0144>";/
+    "czyrwiec";/
+    "lipiec";/
+    "sierpiy<U0144>";/
     "wrzesiy<U0144>";/
     "pa<U017A>dziernik";/
     "listopad";/
     "grudziy<U0144>"
+mon   "stycznia";/
+    "lutego";/
+    "marca";/
+    "kwietnia";/
+    "moja";/
+    "czyrwca";/
+    "lipca";/
+    "sierpnia";/
+    "wrze<U015B>nia";/
+    "pa<U017A>dziernika";/
+    "listopada";/
+    "grudnia"
 d_t_fmt "%a, %-d %b %Y, %T"
 d_fmt  "%d.%m.%Y"
 t_fmt  "%T"